Danh sách các nhóm An toàn vệ sinh lao động năm 2022 - Google Sheets

Sheet1 DANH SÁCH AN TOÀN VỀ SINH LAO ĐỘNG CÁC NHÓM NĂM 2022 STT,Họ và tên,Ngày sinh,Chức vụ/chức danh,Phòng ban/Tổ nhóm,Nhóm 1,Nguyễn Vũ Huy,23/01/1975,Giám đố...

Nhấn vào đây để tiếp tục! Rút gọn liên kết mới

Thông tin liên kết

ID b3656d6f
Mật khẩu Không có
Lượt truy cập 17
Thời gian tạo 1 năm trước

Thẻ: rút gọn link miễn phí rút gọn liên kết tạo link rút gọn url shortener shorten link free link management

J2TEAM Cookies

Share online accounts without revealing your password.

Cài đặt
j2team-cookies-chrome-extension